Vychází nová publikace o metodě Design & Build

06. březen

Vychází nová publikace o metodě Design & Build

V odborných médiích, které se věnují energeticky úspornému stavebnictví,  se stále častěji skloňuje termín Design &Build (DB). Co se kryje za tímto názvem, objasňuje publikace Návod možného postupu pro zadavatele při realizaci výstavbových projektů metodou dodávky Design & Build (& Operate) se zaměřením na minimalizaci celkových nákladů životního cyklu, k jejímuž vzniku přispěla i ENESA.  Kromě definice DB, výhod a kritérií na výběr poradců a zhotovitelů, je zde popsáno, jak využít výkonové parametry energetické efektivnosti k definici zadávacích podmínek, k hodnocení nabídek na principech nejnižších nákladů životního cyklu i ke kontrole energetické efektivnosti hotového díla realizovaného metodou DB.

Design and Build (D&B) je v ČR doposud málo využívaný způsob zadávání a smluvního zajištění stavebních zakázek formou dodávky staveb „na klíč“, který je charakteristický tím, že odpovědnost za zpracování prováděcí projektové dokumentace celé stavby a veškeré další činnosti, které povedou k dokončení stavby,  je zcela přenesena na zhotovitele stavby.

Investor/zadavatel zodpovídá za přípravu zakázky, kde je třeba upřesnit účel investice, technické, ekonomické, materiálové a architektonické požadavky. Zajišťuje i přípravu výběrového řízení na stavební práce.

Zhotovitel podle tohoto zadání nejprve vypracuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení a po jeho získání i prováděcí projektovou dokumentaci (DESIGN), podle které následně dílo zhotoví (BUILD), příp. se o efektivní provoz budovy bude po dobu poskytování záruk sám starat (OPERATE).

Tento systém umožňuje zhotoviteli provádět stavební práce v souladu s vizí investora, ale s poměrně širokými mantinely při výběru nejvhodnějších a osvědčených stavebních nebo technologických řešení.  Díky tomu dochází k optimalizaci stavebních nákladů.

V rámci výběrového řízení na zhotovitele metodou D&B pak zadavatel posuzuje nejen investiční náklady na výstavbu, ale i ekonomickou výhodnost podle nákladů celého životního cyklu včetně nákladů na provozování.

Cena je obvykle stanovena paušální cenou bez vymezení soupisu stavebních prací, dávek a služeb, tj. bez položkového rozpočtu s výkazem výměr.

Proč využívat metodu D&B?

  • Odpovědnost za projektovou dokumentaci a provedení díla je přenesena částečně nebo zcela na zhotovitele.
  • Základem je kvalitní zadání a výběr zhotovitele projektu - ideálně ve spolupráci s externími poradci.
  • Metoda DB nezná pojem vícepráce. Jelikož zhotovitel je současně autorem projektu, má zadavatel vyšší jistotu dodržení nabídkové ceny z titulu změn v projektu v průběhu výstavby.
  • Investor nemůže požadovat konkrétní výrobky nebo technologii, což výrazně snižuje riziko diskriminačního zadání díla.
  • Při DB lze zahájit stavbu a současně pracovat na projektové dokumentaci, což může přinést zkrácení času na dokončení.
  • DB poskytuje větší prostor pro využití inovativního potenciálu zhotovitele.
  • DB umožňuje důvodný přenos rizik a odpovědnosti za dosažení požadovaných výkonových parametrů při následném provozu na zhotovitele.

Příkladem projektů D&B je i EPC, to je však obsahově omezeno jen na rekonstrukce technologických zařízení budov. V tomto smyslu lze každý  EPC projekt chápat jako specifickou variantu DB. Studie dává návod, jak principy garantovaného ekonomického výsledku známé u EPC uplatnit u DB na novou výstavbu nebo velké rekonstrukce.

Publikaci  (ke stažení zde) vydává Asociace poskytovatelů energetických služeb díky podpoře programu EFEKT 2017 a OPŽP.