Poradenství

CHARAKTERISTIKA

ENESA a.s. poskytuje odborné poradenství v následujících oblastech:

Audit energetické efektivnosti

V rámci přípravy projektů nebo jako samostatné zakázky nabízí společnost ENESA a. zpracování energetických auditů, energetických posudků a energetických průkazů štítků budov v souladu s platnou legislativou.

Audit provede a posudek nebo energetický štítek vyhotoví interní energetický specialista, který je uvedený na seznamu energetických auditorů Ministerstva průmyslu a obchodu. Součástí prováděných auditů jsou i návrhy na opatření, která jsou nutná pro realizaci energetických úspor.

Studie proveditelnosti

Další alternativou přípravné fáze investičních projektů jsou studie proveditelnosti energetických zdrojů včetně zdrojů využívajících alternativní palivo, studie tepelných sítí, energetické koncepce měst a regionů, a podobně, vše v rozsahu podle zadání schváleného zákazníkem.

Dotační poradenství

Jedna z možností spolufinancování projektů energetických úspor je využití dotací z operačních programů Evropské unie (OPŽP a OPPIK). Pokud se nějaký typ dotace se vztahuje i na vás a na váš projekt, jistě uvítáte pomoc s přípravou podkladů k žádosti a s administrací žádosti o dotaci.

Operační program Životní prostředí nabízí v oblasti podpory 5.1 „Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie“ zajímavou možnost bodového a finančního zvýhodnění pro žadatele z řad veřejných institucí a organizací, kteří paralelně se zateplením budovy zmodernizují technologická zařízení budovy a zavedou systém energetického managementu metodou EPC. Samotný projekt EPC není předmětem podpory, zvýhodnění se týká způsobilých výdajů v rámci zateplení, případně v rámci instalace obnovitelných zdrojů energie způsobilých pro přiznání dotace. Bližší informace můžete získat přímo na webových stránkách OPŽP.

Žadatelé z řad podniků mohou ke spolufinancování využít Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.