Informace dle ZOK

Rozhodnutím valné hromady společnosti ENESA a.s., se sídlem Praha 9 - Vysočany, U Voborníků 852/10, PSČ 19000, IČ 27382052, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 10200 (dále jen „Společnost“) ve formě notářského zápisu ze dne 7. 9. 2016 byla změněna podoba všech akcií Společnosti na zaknihované. V souladu s § 529 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, určuje, jako emitent cenných papírů Společnosti, lhůtu k odevzdání cenných papírů, která činí 6 měsíců ode dne zveřejnění výše uvedeného rozhodnutí.